Newsletter - ochrana osobných údajov

SÚHLAS SOSPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadeniaeurópskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchtoúdajov, (ďalej len GDPR)

 

 

Dotknutá osoba:           Zákazník/odberateľ newslettrov

Prevádzkovateľ:            Slovak distribution, s. r. o., Doležalova 3424/15C 821 04 Bratislava, IČO 53 070 992

Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje žiadateľov o zaradenie dodatabázy pre zasielanie newslettrov – emailová adresa.

Účely spracovania osobných údajov:

Evidencia e-mailových adries pre zasielaniemarketingových ponúk.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvaťspôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia osobných údajov: ibaprevádzkovateľ

Právny základ spracovania osobných údajov –článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas sospracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Doba uchovávania osobných údajov – 10rokov.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, žedáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúvaljej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počasvyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba jepovinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmenyosobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiťprevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolaťsvoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaniavychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osobyvymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľaprístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravualebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať protispracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosťdozornému orgánu.

Dotknutáosoba zaškrtnutím checkboxu potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenýmiinformáciami a súhlasí s nimi.