Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnýmiustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskor.predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z. o o ochranespotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. opriestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovanízodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

 

1. Predávajúcizodpovedá za chyby produktu a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúcehopodľa platného reklamačného poriadku. Záručná doba na predávané výrobkyje stanovená všeobecným právnym predpisom - Občianskymzákonníkom platnom v čase predaja.

2. Navybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslanímobjednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach aspôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť,a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

3. Reklamačný poriadoksa vzťahuje na produkt zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronickéhoobchodu na internetovej stránke elektronickéhoobchodu predávajúceho, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, alebo inak.

4. Reklamačný poriadokv tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady,pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si upredávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinilvýrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bolzakúpený u predávajúceho.

6. Kupujúcivykoná prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Po zistení chyby produktu, môžeuplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnejdoby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení produktupredávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

7. Ak produktvykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlades ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvomelektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.

8. Reklamačné konanieproduktu, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom,kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a.reklamovaný produkt spotrebiteľ predložil na adresu: Slovak distribution, s. r. o., Jégeho 10, 82108 Bratislava, IČO 53 070 992,

b. spolu s reklamovaným produktom bolna vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), meno a adresa spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné popísaniechyby produktu, prípadne ako došlo k chybe produktu.

9.Vzor reklamačného protokolu je dostupný na adrese :

http://www.zuvaj.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf spotrebiteľ vyplní v reklamačnom protokole kolónky v bodoch a-g a reklamačný protokol odošlepredávajúcemu elektronickou poštou, alebo slovenskou poštou, prípadne osobne navyššie uvedenej adrese./

 

10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňomuplatnenia reklamácie. Reklamovaný produkt kupujúci predloží na mieste uvedenéhov tomto reklamačnom poriadku /bod 8.a./.

 

11.V mieste určenomna prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osobypoverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

 

12. Kupujúci si uplatňuje zodpovednosť za vadyproduktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu. 

 

13. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemudoklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, napr. vo forme mailu,alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru vsúlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

 

14. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nímpoverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiťspotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecnéhopredpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré ztýchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamáciepodľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňauplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnoteniestavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamáciavybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť ajneskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľprávo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt.

 

15. Kupujúci si neuplatňujezáruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

 

16. Nárok na uznanie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a.nepredložením dokladu o zaplatení (kópiudokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieholistu

b. uplynutím záručnej doby produktu,

c. mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,

d.používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajúprirodzenému prostrediu,

e.neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,

f.poškodením produktu nadmerným zaťažovaním,nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými vdokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnýmipredpismi platnými v SR,

g. poškodením produktu neodvrátiteľnýmialebo nepredvídateľnými udalosťami,

h. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením,iným neodborným zásahom, poškodením či atmosférickouelektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do produktu.

 

17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konaniejedným z nasledujúcich spôsobov:

a.odovzdaním opraveného produktu,

b. výmenou produktu,

c. vrátením kúpnej ceny produktu,

d. vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,

e.písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určenéhoplnenia,

f. odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.

 

18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemuvydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie.

 

19. Záručnádoba je 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazkuodo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručnádoba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvoduzáručnej opravy tovaru.

 

20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamáciavybavená nasledujúcim spôsobom:

a.predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo,

b. predávajúci chybný produkt vymení za nový, identický akoreklamovaný produkt.

 

22. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť,alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznychodstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť produktriadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:

a.zrušením kúpnopredajnej zmluvy, alebo na žiadosť zákazníkavýmenou produktu za tovar iný funkčný, rovnakých,alebo lepších technických parametrov, alebo

b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenuproduktu za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný produkt.

 

23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnúchybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

 

24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznychodstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznychodstrániteľných chýb.

 

25. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanieako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chybaproduktu podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená,môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby produktuprostredníctvom súdu.

 

26. Zárukasa nevzťahuje na neodborný zásah do produktu, resp. nedodržanie postupuuvedenom v návode na použitie - u produktov u ktorých takýto postup vyplýva z povahyvýrobku.

 

27.Poučenie prespotrebiteľa: (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, abybola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bezzbytočného odkladu odstrániť. (2) Kupujúci môže namiesto odstráneniavady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenusúčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané nákladyvzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. (3) Predávajúci môže vždynamiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemunespôsobí závažné ťažkosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániťa ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, mákupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté právaprislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady,ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebopre väčší počet vád produkt riadne užívať. (5) Ak ide o iné neodstrániteľné vady,má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

 

a) Spotrebiteľ máprávo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu,e-mailom na: info@zuvaj.sk ,alebo písomnena adresu: Slovakdistribution, s. r. o., Jégeho10, 821 08 Bratislava, IČO 53 070 992, ak nie je spokojný so spôsobom,ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúciporušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosťzamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právopodať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektualternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osobypodľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobomurčeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj subjektom alternatívnehoriešenia sporov RSO, ktoré sú uvedené  online na http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

 

c)Alternatívneriešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváranía plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporumedzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvyalebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

 

Alternatívne riešeniesporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporuneprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradupoplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VBratislave, dňa 14.09.2021