Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných stránvyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

I. Základné údaje

Predávajúcim: Slovak distribution, s. r. o., Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava

O: 53 070 992

DIČ:2121252243

Čísloúčtu: IBAN: SK33 0900 0000 0051 7176 3638  
zapísaný v Obchodnom registri Okresn
ého súduBratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 151012/B

Kontaktné údaje:

tel: +421 902 550 580
mail: info@zuvaj.sk

Obchodné ponuky: sir@zuvaj.sk

(ďalej len "predávajúci")

a

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovejstránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

so sídlom v Bratislave

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax. č.02/58 27 21 70

e-mail: ba@soi.sk

 

Regionálna veterinárna a potravinováspráva Bratislava

Polianky 8, 841 01 Bratislava  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

tel. č. 02 644 61 206, fax. č. 02 644 61 208

e-mail: riaditel.ba@svps.sk

 

Regionálny úrad verejnéhozdravotníctva Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
tel. č. +421 917 426 111, fax. č. 02/43338 288 

e-mail: ruvzba@uvzsr.sk

 

 

Adresa na uplatnenie reklamácií,odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

Slovakdistribution, s. r. o.Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava, IČO 53 070 992, e-mail: info@zuvaj.sk

                                     

 

 

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položkytovarov a služieb (produktov) výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny, aostatné údaje obsiahnuté na www stránke predávajúceho súzáväznými údajmi.

Predávajúci sa zaväzuje, že budekupujúcim dodávať:

– produkt bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh,

– produkt vyhovujúci normám,predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávkypredávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým,že tieto všeobecné obchodné podmienkya ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy,uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkujepredávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný napredmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva")a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamáciiproduktu.                 

3. STORNOOBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo stranykupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväznýmpotvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej jedodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak predávajúci včas a riadne poskytolspotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h),spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej nadiaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do14 dní odo dňa prevzatia produktu.

Predávajúci uplatní právo na úhraduškody hlavne v prípade nákupu produktuna objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že vsúvislosti so zaistením produktu došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov produktu.

Storno objednávky zo stranypredávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiťobjednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo,nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).

Všeobecné obchodné podmienkysú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúciuzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne odvšeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu nauzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme emailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo voforme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo formetelefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcimje telefonické, alebo emailové potvrdeniealebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu oakceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

3. Záväzné akceptovanieobjednávky obsahuje údaje o názve a špecifikáciiproduktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje ocene produktu a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde a ako mábyť produkt dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania produktu, prípadne iné údaje.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcimkupujúcemu produkt v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jehouchovanie a ochranu,

b. zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,

c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom vpísomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie dokladypredpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiachproduktu, návody na montáž, obsluhu, použite, údržbu,bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie odzmluvy, záručný list/ak je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak predávajúciposkytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/ doklad o kúpeproduktu).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanýprodukt.                               

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomneodstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvyuzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatiaproduktu alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva odzačiatku zrušuje.  

2.Spotrebiteľ: 

a. prevezme zakúpený alebo objednaný produkt,

b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutejlehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie produktu,

c. potvrdí prevzatie produktu emailom, svojím podpisom,alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

3. Spotrebiteľ má právo na dodanie produktu v množstve,kvalite, termíne spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznomakceptovaní objednávky.

 

7. DODACIE PODMIENKY

1. Spôsoby dodania produktu:

Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:

-    doručovanie Kuriérom,

-    doručovanie Zásielkovňou na výdajne miesto,

-    osobný odber (po dohode)

 

2. Cena a platenie.

Aktuálne ceny poštovného a balného nájdete na podstránke Doprava a platbaCenadodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielanítovaru do zahraničia sa prepravné nákladykalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

Kupujúcije povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnejzmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenietovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnomznení formou:

- v hotovosti, priamo kuriérovi,

- bezhotovostným prevodom na účetpredávajúceho,

- platba kartou cez platobnú bránu(platba na internete)

3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostnýmprevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cenapripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK33 0900 0000 0051 7176 3638, VS: číslo objednávky.

 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnucenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však priprevzatí produktu.

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu zaprodukt dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť odkúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnýmiprávnymi predpismi SR.

6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnucenu pri prevzatí produktu, zmluvné stranysa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy apožadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu.

7. Ceny produktov uvedených na www stránke predávajúceho súplatné v okamihu zaslania objednávky spotrebiteľa.

8. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celejkúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účetpredávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi.

9. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplateniakúpnej ceny.

10. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcima kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

11. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

12. K cene produktu je pripočítaná cena prepravy produktu, takako je vyššie uvedené v bode 7.2.

13. Produkt je predávanýpodľa požiadaviek kupujúceho a vystavených vzorov, katalógov, typových listov, vzorkovníkov predávajúceho,umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak,predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jejdoručenia.

15. Kupujúci prevezme produkt prostriedkom, ktorý je uvedený vakceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 

16. Údaje o vlastnostiach produktov, množstvo a ostatné údajeobsiahnuté internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.

17. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

18. Predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na adresu určenú vkúpnej zmluve kupujúcim. Produkt sa považuje za dodanýokamihom doručenia produktu na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

19. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu namiesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobnealebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše protokol o doručení aodovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemuoriginál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu ozaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávkutovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom vkúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnejzmluve.  Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru naadresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávnenýmzástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

20. Náklady spojené svynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúcitieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

21. Ak kupujúci skontroluje produkt po doručení a zistí, že produkt má nejaké vady, tútoskutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciuproduktu, resp. odstúpenie od zmluvy u predávajúeho.

22. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tombezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenúza produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci aspotrebiteľ nedohodnú na náhradnomplnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložilna objednanie produktu alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúcipovinný spotrebiteľovi dodať produkt alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODYNA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo kproduktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za produkt.   

9. AUTORSKÉ PRÁVA

 

Autorské právasa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.

 

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odprevzatia produktu bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru aleboposkytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvyuzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplneníniektorých zákonov.

Predávajúci je povinný prevziať produkt avrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovarualebo služby. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasomspotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, žebol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo naodstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien nafinančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie odzmluvy,

c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviekspotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mierualebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie jevhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienickýchdôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľnezmiešaný s iným tovarom,

g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretiazmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniťnajskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí prezmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanieopravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tietoslužby alebo tovary vopred neobjednal,

i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov,kníh alebo počítačového softvéru predávanýchv ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom apredaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutieubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájomautomobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služiebsúvisiacich s činnosťami v rámci voľného času apodľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom časealebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronického obsahu inakako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasomspotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, žebol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo naodstúpenie od zmluvy.

 

2.Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnejzmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienokkupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnúšpecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť užprijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdaťpredávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Toneplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne aleboprostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje zazachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

3.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátanenákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaníma doručením produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloží predávajúcemupísomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu.

4.Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu sapovažujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnejzmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránkupredávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanietovaru na internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkoutovaru.

 

11. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

 

Kupujúci je povinný bezpodmienečnezachovať mlčanlivosť o všetkýchinformáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne zaobchodné alebo firemné tajomstvoa ktoré majú byť zachované ako dôverné,s výnimkou informácií, ktoré súznáme z verejných zdrojov.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodnýchpodmienok. Povinnosť písomného oznámeniazmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením nainternetovej stránke elektronického obchodupredávajúceho.

2. Vprípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmenamusí mať písomnú formu.

3.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi budeuskutočňovaná vo forme emailových správ.

4.Na vzťahy neupravené mito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov anariadení:

a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predajitovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvyuzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplneníniektorých zákonov

b.Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnenízákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),

c.Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskejnárodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),

d.Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).

5.Tieto všeobecné obchodné podmienkynadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Akspotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie produktupredávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, ajnáklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7. Kupujúcije prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách potom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona.

8. Predávajúcinie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9. Dĺžkatrvania zmluvy - počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy súvyššie uvedené.

10. Prípadné riešeniavzniknutého sporu je možne riešiťaj mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.
11. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúcehoaž po zaplatení všetkých platieb uvedených v zmluve.

12.Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskehozákonníka), v prípade že si kupujúci objednal produkt, ktorý nestornoval resp.neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento produkt, alebo povýzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmtokonaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinnýprevziať objednaný tovar.

13.Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa vyššie spomínaného bobu predávajúciberie do úvahy predovšetkým dopravné nákladya s tým spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré muvznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

14.Predávajúci má právo aj neuplatniť si právona náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE ODZMLUVY

 

1.Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu vlehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňaprevzatia produktu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie odzmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačnýmvyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: info@zuvaj.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulárna odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na stránke: http://www.zuvaj.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašleteoznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynielehota na odstúpenie od zmluvy.

2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré steuhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov nadoručenie tovaru k Vám.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu,najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada budeuskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použilipri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bezúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3.Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronickyprostredníctvom našej internetovej stránky:http://www.zuvaj.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf .Ak využijete túto možnosť,prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči(napríklad e-mailom).

4.Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete späť pred uplynutím14-dňovej lehoty.

Zodpovedáte iba za akékoľvekzníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než akýje potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

5. Informácieuvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvyuzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorovpredávajúceho a môžu byť zmenené ibas výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

6. Kupujúciodoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s povinnosťouplatby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým,že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

7. Predávajúcibezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodanímproduktu, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivomnosiči.

Potvrdenie  obsahuje:

- všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tietoinformácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvyuzavretej na diaľku.

8. Kupujúcimôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatímplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9. Kupujúcimôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo vpodobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, nauplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť odzmluvy.

Spotrebiteľ môže použiťformulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.

10. Lehotana odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení odzmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deňlehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znášakupujúci.

 

 Povinnostipredávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 

1. Predávajúcije povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiťkupujúcemu všetky platby, ktoré odneho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.

2. Predávajúcije povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcimna inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadneďalšie poplatky.

3. Predávajúcinie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sarozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4. Priodstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie jepovinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je produktdoručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie produktu späť predávajúcemu,ibaže predávajúci navrhne, že si produktvyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 

1. Spotrebiteľje povinný najneskôr do 14 dní odo dňaodstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu aleboosobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúcinavrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenejosoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdanýna prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Priodstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie produktupredávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu. Toneplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, aleboak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.

3. Kupujúcizodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Kupujúcinezodpovedá za zníženie hodnoty produktu, ak si predávajúci nesplnil informačnúpovinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

                                                                                                                

        VBratislave, dňa 07.03.2022