Newsletter - Súhlas so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

 

Dotknutá osoba: Zákazník/odberateľ emailových či poštových newsletterov

Spoloční prevádzkovatelia (ďalej jednotlivo len „prevádzkovateľ“): Slovak distribution, s. r. o., so sídlom Doležalova 3424/15C 821 04 Bratislava, IČO 53 070 992, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, odd. Sro, vl. č. 151012/B, a ďalej British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., so sídlom Karolinská 654/2, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 617 75 339, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 35426. 

Označení prevádzkovatelia spoločne určili účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, a teda sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle č. 26 GDPR. Spoločnými prostriedkami spracúvania je portál zuvaj.sk, prostredníctvom ktorého sú ponúkané produkty, z ktorých niektoré sú dodávané spoločnosťou British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., a ktoré sú dotknutým osobám predávané spoločnosťou Slovak distribution, s. r. o.. Údaje získané prostredníctvom portálu zuvaj.sk na ďalej uvedené účely budú spracúvať obaja prevádzkovatelia spoločne, t. j. každý z uvedených prevádzkovateľov môže účel spracúvania osobných údajov napĺňať samostatne, nezávisle na druhom prevádzkovateľovi. 

To znamená, že každý z vyššie uvedených prevádzkovateľov môže príslušnú dotknutú osobu osloviť nezávisle na druhom prevádzkovateľovi – dotknutej osobe tak môže byť adresovaný newsletter, ktorého odosielateľom bude spoločnosť British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., alebo newsletter, ktorého odosielateľom bude spoločnosť Slovak distribution, s. r. o.

Zoznam osobných údajov: Emailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska.

Účely spracovania osobných údajov: Evidencia osobných údajov pre zasielanie marketingových ponúk, prieskumov trhu a obdobných informácií majúcich charakter priameho marketingu, ktorých predmetom môžu byť najmä, nie však výlučne, nikotínové, tabakové a ďalej obdobné a súvisiace výrobky, napr. elektronické cigarety a náhradné náplne do nich, bezdymové tabakové výrobky a zariadení na ich zahrievanie, nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku a pod., a to v listinnej či v emailovej podobe (spoločne len „newsletter“).

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ, ktorým môže byť poskytovateľ webhostingových služieb, správca marketingových kampaní a pod.

Právny základ spracovania osobných údajov: Článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov: Doba trvania záujmu dotknutej osoby o zasielanie newslettera, ktorá končí odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, a to prostredníctvom aktívneho linku na konci newslettera, alebo adresovaním písomnej (aj emailovej) žiadosti prevádzkovateľovi, pričom súhlas sa odvoláva len voči tomu prevádzkovateľovi, ktorému je odvolanie súhlasu adresované. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.

Poučenie dotknutej osoby: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených príjemcov.

Dotknutá osoba zaškrtnutím check-boxu potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.